Hem |   Om hemsidan  

Stadgar för Föreningen Gamla Askersund

§  1  Föreningens syfte och målsättning
Föreningen Gamla Askersund är en ideell förening, var syfte är att väcka intresse för och på olika sätt aktivt verka för att Askersunds kulturarv – historia, miljöer och traditioner – förs vidare till kommande generationer.
Föreningen skall arbeta för att bevara kulturhistoriskt värdefulla miljöer i Askersund, och då inte bara enskilda byggnader, utan hela miljöer, där gator, gårdar, torg, parker och andra grönområden ingår som viktiga delar.
Att i skrift och bild tillgängliggöra och sprida minnen från gångna skeden i stadens liv, är också en uppgift för föreningen.
Föreningens ambition är att samverka med andra organ med likartad inriktning och målsättning som den egna – såväl kommunala som ideella – bl a vad avser olika aspekter på den framtida stadsmiljön.

§  2  Medlemskap
Alla, såväl fysiska som juridiska personer, som stödjer föreningens syfte, kan bli medlemmar genom att erlägga  en årlig medlemsavgift. Medlemsavgiften fastställs av föreningens årsmöte.
§  3  Föreningens olika organ
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Dess verkställande och förvaltande organ är styrelsen.
§  4  Årsmötet
Ordinarie årsmöte hålls före mars månads utgång, enligt styrelsens beslut.
Vid ordinarie årsmöte skall följande behandlas:
1  Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
2  Val av justerare att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll
3  Godkännande av kallelsen
4  Fastställande av dagordning
5  Styrelsens årsberättelse
6  Revisorernas berättelse
7  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8  Fastställande av budget för kommande år
9  Fastställande av medlemsavgift för kommande år
10 Val av ordförande
11 Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter
12 Val av två revisorer samt suppleant
13 Val av valberedning
14 Övriga frågor
Därutöver behandlas, dels styrelsens övriga framställningar och förslag, dels frågor som av medlemmar väcks genom skriftlig framställning till styrelsen minst två veckor före årsmötet. Kallelse till årsmötet skall tillställas medlemmarna senast två veckor före årsmötet eller kungöras i ortspressen. Omröstning vid mötet sker öppet. Medlem äger dock rätt att begära sluten omröstning. Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst, dock inte vid sluten omröstning, där lotten avgör. Extra årsmöte kan hållas med minst sex månaders mellanrum på begäran av revisorerna eller då styrelsen så beslutar.
§  5  Styrelsen
Styrelsen består av minst fem och högst sju ledamöter samt två suppleanter.
Ordförande väljs för ett år. Övriga ledamöter och suppleanter väljs för två år, med hälften ena året och andra hälften året därpå. Styrelsen utser inom sig verkställande ledamöter.
Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen kallas dessutom när minst tre ledamöter så begär av ordföranden.
§  6  Styrelsens åligganden
Styrelsen leder föreningens verksamhet och beslutar i föreningens angelägenheter. Frågor av avgörande betydelse föreläggs dock föreningen för beslut vid årsmötet. Föreningens firma tecknas av den eller de styrelsen utser.
§ 7  Valberedning
Valberedningen består av två personer och väljs på ett år. Valberedningen förbereder och föreslår val av styrelse och revisorer till nästa årsmöte.
§ 8  Revision
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall utses två revisorer och en suppleant, vilka samtliga väljs för ett år.
§ 9  Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Förslag till budget för kommande verksamhetsår upprättas av styrelsen. För det närmast förflutna verksamhetsåret avger styrelsen årsberättelse, bestående av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning (resultat- resp. balansräkning). Årsberättelse skall överlämnas till revisorerna senast fyra veckor före årsmötet.
§ 10  Stadgeändring
För ändring av stadgarna fordras enhälligt beslut av ett årsmöte eller enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten.
§11  Upplösning av föreningen
Beslut om upplösning av föreningen sker enligt § 10. I beslutet om upplösning skall anges hur föreningens medel och annan kvarlåtenskap skall användas.
(Föreliggande stadgar fastställdes vid föreningens årsmöte 2010-03-25. Ursprungliga stadgar antogs 1985 vid föreningens bildande och reviderades 1995 samt 2008).

 
Syfte och målsättning  
Verksamhet  
Aktiviteter  
Askersunds
historia
 
Stadgar  
Styrelsen  
Arkiv (protokoll mm.)  
Husskyltar  
Bildarkiv  
Kontakt  
Länkar  
     
     
Gamla Askersund, tel. 070-510 45 17 Kontakta oss gärna på e-post tivelius.bengt@gmail.com Webbdesign NIK